Παράταση έως 10 Νοεμβρίου – 80% επιδότηση ΕΣΠΑ «Elevate Greece» για υφιστάμενες start-up επιχειρήσεις


Παράταση υποβολών αιτήσεων έως 10/11 για 80% επιδότηση ΕΣΠΑ σε start-up επιχειρήσεις του Elevate Greece (έως 100.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης)

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” ενισχύονται με μη επιστρεπτέα επιδότηση έως 100.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.

Παράταση προθεσμίας υποβολών αιτήσεων έως 10/11.

Δικαιούχοι

Oι εγγεγραμμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 εργαζομένους) στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως 100.000 ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης, με στόχο την κάλυψη των εξόδων τους.

Το επιδοτούμενο ποσό που δύναται να λάβει μια επιχείρηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% των εξόδων του 2019 ή του 2020 της επιχείρησης.

Όρια επιδότησης

Οι start up επιχειρήσεις του “Elevate Greece” δικαιούνται επιδότηση από 5.000 € έως και 100.000 €.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

  • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
  • Αγορές Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης,
  • Έξοδα του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Όροι και προϋποθέσεις

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2020
  • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, δηλαδή να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
  • Το άθροισμα των εξόδων του 2019 ή του 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ
  • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ, όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Επισημάνσεις – Χαρακτηριστικά επιδότησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 10/11/2021

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις start up επιχειρήσεις του Elevate Greece.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

*Η κυρία Φωτεινή Μακραδήμα είναι διευθύντρια αναπτυξιακών προγραμμάτων της VK PREMIUM.

newmoney.gr

Νεότερη Παλαιότερη